Pravila nagradne igre Philips Beardtrimmer 9000

(v nadaljevanju: pravila)

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre Philips Beardtrimmer 9000 (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Philips Slovenija d.o.o., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Izvajalec nagradne igre je podjetje Futura DDB d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec).

2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 29. 07.2014 do vključno 26. 08. 2014 na spletni strani www.philips.si/beard-trimmer-9000.

3. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Philips in izdelka Philips Beardtrimmer 9000.

4. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe z dopolnjenim 15. letom starosti in s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Organizator ne dopušča sodelovanja osebam, ki ne izpolnjujejo pogojev za sodelovanje ter ne prevzema odgovornosti za primer sodelovanja oseb, ki bodo lažno izkazovale starost nad 15 let.
Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

5. Način sodelovanja v nagradni igri in potek nagradne igre

Sodelujoči mora obiskati spletno stran: www.philips.si/beard-trimmer-9000 in slediti naslednjim korakom:

KORAK 1
S klikom na ikono obišče promocijsko spletno stran.

KORAK 2
V obrazec vnesite potrebne osebne podatke in klikniti ikono naprej. Registracija v nagradni igri je s tem opravljena.

KORAK 3
Po uspešno opravljeni registraciji, sodelujoči prejme potrditveno elektronsko sporočilo.

KORAK 4
S klikom na povezavo v elektronskem sporočilu sodelujoči dokončno potrdi sodelovanje v nagradni igri in se uvrsti v žreb za nagrado.

Uporabnik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat.

6. Žrebanje in obveščanje nagrajencev

Vsi pravilno registrirani sodelujoči v času od 29. 07.2014 do 26.08.2014 bodo avtomatsko vključeni v naključni žreb za glavno nagrado.

Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu organizatorja nagradne igre Philips Slovenija d.o.o. dne 29. 08.2014 pod nadzorom tričlanske komisije.

Izžrebanemu bo na podani elektronski naslov poslan poziv za posredovanje podatkov (ime in priimek, poštni naslov ter davčno številko in telefonsko številko za potrebe izročitve nagrade).

Komisija bo izžrebala 1 nagrajenca ter 3 rezervne nagrajence. V kolikor se nagrajenec, ki bo prejel obvestilo o prejeti nagradi, v roku 72 ur ne javi organizatorju s svojimi podatki, se kontaktira rezervnega nagrajenca, ki ima zopet na voljo 72 ur za posredovanje podatkov. V kolikor se tudi rezervni nagrajenec ne javi, se kontaktira drugega ter nato tretjega. Po četrtem neuspelem poskusu podelitve nagrade, se nagrade ne podeli.

Komisija po žrebanju pripravi zapisnik, ki vsebuje seznam nagrajencev. Zapisnik se bo hranil na naslovu organizatorja do 31. 12. 2016.

7. Nagradni sklad

V nagradnem skladu je ena nagrada:

 • •Prirezovalnik brade Philips BEARDTRIMMER 9000 BT9290

8. Vrednost nagrad in akontacija dohodnine

Vrednost nagrade je 99 EUR. Akontacijo dohodnine krije organizator nagradne igre. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika.

9. Izročanje nagrad

Nagrada bo podeljena osebno, in sicer na lokaciji organizatorja nagradne igre.

10. Splošno o nagradah in nagrajencih

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva na drugo osebo.
Ime in priimek nagrajenca bo objavljen na Facebook strani Philips Slovenija ter na promocijski strani www.philips.si/beard-trimmer-9000, najkasneje v roku 10 dni po zaključku žrebanja.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

Za kakovost in lastnosti nagrad je odgovoren proizvajalec.

11. Varovanje in uporaba osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri in s posredovanjem svojih osebnih podatkov ali podatkov tretjih oseb udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 67/07) in jamči, da ima za to pridobljena vsa potrebna pooblastila, pisna soglasja oziroma privolitve.

Organizator kot upravljavec bo osebne podatke, ki jih pridobi od udeležencev (ime, priimek, spol, naslov elektronske pošte), uporabljal izključno za naslednje namene:

 • - izvedba nagradne igre v vseh vidikih;
 • - obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev;
 • - pošiljanje nagrad;
 • - objava nagrajencev na Facebook strani;
 • - obveščanje o promocijskih aktivnostih organizatorja.

S tem, ko po pozivu organizatorja, izžrebanci organizatorju sporočijo svoje ime, priimek, naslov, in davčno števiko, izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na Facebook strani Philips Slovenija.

Osebni podatki se hranijo do 1. aprila 2016, potem jih bo organizator trajno izbrisal.

Vsak sodelujoči lahko od organizatorja na naslovu: Philips Slovenija d.o.o., Cvetkova ulica 25, 1000 Ljubljana, kadar koli pisno zahteva, da ta preneha uporabljati njegove osebne podatke. Če sodelujoči pred zaključkom nagradne igre zahteva blokiranje ali izbris osebnih podatkov, se s tem odpove sodelovanju v nagradni igri.

12. Izključitev odgovornosti

Organizator ne odgovarja za sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki ter tudi ne za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne odgovarja za morebitne posledice, nastale ob uporabi/koriščenju nagrad.

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • - nedelovanje spletnega mesta www.philips.si
 • - nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev,
 • - nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 • - kakršne koli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,
 • - kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

13. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oz. po potrebi tudi druge udeležence.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

14. Dostop do pravil

Pravila nagradne igre pričnejo veljati 29.07.2014. V času trajanja nagradne igre so pravila na vpogled na promocijski strani www.philips.si/beard-trimmer-9000 in na sedežu organizatorja nagradne igre (Ukmarjeva 6, 1000 Ljubljana; prehodna najava na tel: 01 2809522).

15. Sprememba pravil

Organizator si pridržuje pravico spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki s strani javnosti O morebitnih spremembah bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani Philips Slovenija: https://www.facebook.com/PhilipsSlovenija.

16. Ostale določbe

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določata izključno organizator in izvajalec.

Ljubljana, 26. 07. 2014
Philips Slovenija d.o.o.