ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРСА НА „BEARD TRIMMER 9000”

Период на конкурса: 29.07.2014 – 05.09.2014


РАЗДЕЛ 1.
ОРГАНИЗАТОР НА КОНКУРСА НА „BEARD TRIMMER 9000”

Конкурсът на „Beard Trimmer 9000” се организира от „Филипс България” ЕООД (наричана за целите на настоящите Общи условия „Организатор“), със седалище в София, ПК 1715, Бизнес Парк София, Сграда 4, Офис 104, с помощта на агенция „Ол Ченълс Груп“ ООД.

Конкурсът ще се осъществи в съответствие с Общите условия и правила, които са задължителни за всички участници. Организаторът си запазва правото да променя и допълва настоящите Общи условия и правила по всяко време през периода на провеждане на конкурса; всяка промяна на Общите условия и правила ще бъде приложена в допълнителен документ и публикувана на интернет страницата www.philips.bg/beard-trimmer-9000 най-малко 24 (двадесет и четири) часа преди датата на влизане в сила на промените.

Никое допълнение към Общите условия и правила не може да има ефект със задна дата и всички участници, регистрирали се до момента на промяната, запазват правата си. Промените влизат в сила 24 (двадесет и четири) часа след публикуването им на интернет страницата www.philips.bg. Организаторът не поема отговорност за допълнително известяване на участниците за промените, ако промените са показани на интернет страницата.

РАЗДЕЛ 2.
ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

Конкурсът ще се организира и проведе с начало 29.07.2014 г. в 23:59 часа и ще приключи на 05.09.2014 г. в 23:59 часа.

Конкурсът ще се проведе изключително през интернет страницата www.philips.bg/beard-trimmer-9000, притежавана и управлявана от Организатора.

РАЗДЕЛ 3.
УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА

В Конкурса могат да вземат участие физически лица, пребиваващи в България, които имат навършени 18 (осемнадесет) години преди дата на започване на Конкурса и отговарят на изискванията на Общите условия и правила. В Конкурса не могат да участват непълнолетни граждани.

В Конкурса не могат да взимат участие служители и работници на Организатора, на Агенцията както и на други организации, участващи в организирането и изпълнението на Конкурса, както и членове на техните семейства (родители, деца).

РАЗДЕЛ 4.
МЕХАНИЗЪМ НА КОНКУРСА

Всички физически лица, навършили 18 (осемнадесет) години преди началото на Конкурса, които се регистрират на интернет адрес www.philips.bg/beard-trimmer-9000 в периода от 23:59 часа на 29.07.2014 г. - 23:59 часа на 05.09.2014 г., могат да се включат в жребия за спечелването на тример за брада Philips 9000.

Стъпките за регистриране за участие в Конкурса са, както следва:

 1. Влезте на интернет адрес www.philips.bg/beard-trimmer-9000;
 2. Попълнете изцяло регистрационната форма със следната задължителна информация:
  • - Име
  • - Фамилия
  • - Електронна поща
  • - Рождена дата
  • - Държава
  • - Телефонен номер

  С отбелязването на отметка в полето „Искам да поучавам информация за продукти и услуги на Philips” участниците приемат, че имат желание да получават бъдеща информация за Philips и техните продукти и промоции. Потвърждението на това поле не е условие за регистрация в Конкурса и не е задължително.

  Отбелязването на отметка в полето „Съгласявам се с Общите условия и правила“ е задължително за регистрацията в Конкурса.

 3. Натискане на бутона „Продължи“

  След попълване на регистрационната форма, участникът трябва да натисне бутона „Продължи“. Веднъж натиснал бутона „Продължи“, участникът не може да променя възможностите за споделяне не информация.

  Регистрирането в Конкурса ще бъде последвано или от потвърдително съобщение за това, че предоставената информация е валидна, или от съобщение, което обяснява причините защо предоставената информация не е валидна и за това, че регистрацията не е потвърдена.

  Непопълването на което и да е от задължителните полета или попълването им с невалидна или грешна информация, ще доведе до дисквалификация на регистрацията.

  Всеки участник може да се регистрира за Конкурса чрез сайта www.philips.bg/beard-trimmer-9000 само един път, като нарушението на това правило чрез използването на различни електронни пощи, самоличности или каквито и да е други подобни методи ще доведе до автоматична дисквалификация на регистрацията.

  Полетата трябва да бъде попълнени ръчно, като всяка употреба на автоматизирани програми или подобни механизми е забранена, а използването им ще води до дисквалификация.

  Полетата, които не съдържат цялата задължителна информация, описана по-горе, или ако участниците предоставят невярна или непълна информация, различна от изисканата от регистрационната форма, или в случай, че регистрацията е направена след периода на Конкурса, описан в Раздел 2 на Общите условия и правила, няма да бъдат взети под внимание.

  Организаторът не носи отговорност за регистрации, които не достигат до местоназначението, включително, без да се ограничава до технически проблеми или отделни технически затруднения, свързани с волята на Организатора, загуби, закъснения или други проблеми по регистрацията в Конкурса, причинени от Интернет доставчик или от Интернет връзката на лицето, което желае да се регистрира.

РАЗДЕЛ 5.
НАГРАДИ И ПОБЕДИТЕЛИ

5.1 Наградите от конкурса:
Наградите, които ще бъдат предоставени в този Конкурс, са 4 (четири) тримера за брада Philips серия 9000, BT9290/32.

Продуктите, описани по-горе, ще бъдат предоставени като награди чрез жребий, като по този начин се гарантира случайният принцип на избора.

Продуктът Philips BT9290/32 ще бъде предоставен като награда, както следва:

 • - 1 (един) Philips BT9290/32 продукт в жребия на 08.08.2014 г.
 • - 1 (един) Philips BT9290/32 продукт в жребия на 15.08.2014 г.,
 • - 1 (един) Philips BT9290/32 продукт в жребия на 22.08.2014 г.,
 • - 1 (един) Philips BT9290/32 продукт в жребия на 09.09.2014 г.,

Общата цена на наградите е 836 лв. (с вкл. ДДС), а единичната цена на една награда е: 209 лв. (с вкл. ДДС)

Победителите не могат да получават паричната стойност на наградите в брой или в други награди, както и нямат право да поискат смяна. Наградата не може да бъде прехвърлена на друго лице.

5.2 Награждаване на победителите:
Наградите ще бъдат разпределени чрез 4 (четири) електронни жребия, които ще се проведат на следните дати: 08.08.2014 г., 15.08.2014 г., 22.08.2014 г. и 09.09.2014 г.

 • - В жребия на 08.08.2014 г. ще участват всички валидни регистрации, направени между датите 29.07.2014 г. - 05.08.2014 г., до 23:59 часа включително.
 • - В жребия на 15.08.2014 г. ще участват всички валидни регистрации, направени между датите 05.08.2014 г. - 12.08.2014 г., до 23:59 часа включително Потвърденият победител от предишния жребий не участва в тегленето.
 • - В жребия на 22.08.2014 г. ще участват всички валидни регистрации направени между датите 12.08.2014 г. - 19.08.2014 г., до 23:59 часа включително. Потвърдените победители от предишните жребии не участват в тегленето.
 • - В жребия на 09.09.2014 г. ще участват всички валидни регистрации, направени между датите 19.08.2014 г. - 05.09.2014 г., до 23:59 часа включително. Потвърдените победители от предишните жребии не участват в тегленето.

Всичките 4 (четири) жребия ще се проведат на определените дати, по едно и също време, 11:00 часа, в присъствието на представител на Организатора, представител на Агенцията и нотариус.

Във всеки жребий ще има избран 1 (един) победител за всяка награда и 3 (три) резерви за всяка награда, в случай, че победителите не могат да бъдат открити и/или потвърдени по независими от Организатора причини. Резервите ще бъдат използвани по същия ред, по който са изтеглени, само ако се наложи използването на резерва.

В случай, че броят на потвърдените победители е по-малък от броя на наградите, Организаторът си запазва правото да задържи наградите.

Организаторът не носи отговорност за случаи, в които победителят не е предоставил цялата нужна информация или е предоставил невярна информация, която е довела до невъзможност за получаване на наградата.

РАЗДЕЛ 6.
ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. След всеки от 4 (четирите) жребия Организаторът ще изпрати писмо на електронната поща, посочена.
  в регистрационната форма на участника, избран за победител, чрез който той ще бъде уведомен, че е спечелил една от наградите в Конкурса на Philips, както и каква е наградата.

  б. Четиримата победители от Конкурса избрани чрез жребий, ще бъдат потърсени за потвърждение от представител на Организатора на телефонния номер, предоставен в регистрационната форма за Конкурса. Всеки победител ще бъде потърсен за потвърждение по телефона в деня на жребия от представител на Организатора.

  В случай, че не можем да се свържем с някой от победителите в рамките на 3 работни дни след датата на жребия (като под невъзможност да се свържем разбираме, за пример, но без да се ограничаваме само до, ситуации, в които телефонният номер не е реален, телефонното обаждане бъде отказано или номерът не може да бъде достигнат и т.н.), тези победители ще бъдат дисквалифицирани, като тяхното място ще бъде заето от следващите ги резерви по същата процедура.

  В случай, че победителят не предостави информацията, нужна за доставката на наградата, то той ще бъде дисквалифициран и заместен от следващата резерва.
 2. Наградите ще бъдат доставени на потвърдените победители в рамките на 30 (тридесет) календарни дни от крайното потвърждение на победителите (в случай, че информацията, нужна според точка в. бъде предоставена).

  Наградите ще бъдат предадени на победителите на техния адрес от куриер на Организатора. Получаването на наградатa се удостоверява с подписване на приемо-предавателен протокол от победителя, който се предава на куриера..

  Имената на потвърдените победители ще бъдат публикувани на Facebook страницата (https://www.facebook.com/PhilipsBulgaria) както и на страницата на конкурса www.philips.bg/beard-trimmer-9000-winners в срок от 5 (пет) календарни дни от потвърждението на победителя.

  Организаторът не носи отговорност за случаи, в които участниците в Конкурса са предоставили невярна информация и дати.

РАЗДЕЛ 7.
ДАНЪЦИ

Дължимият данък върху наградите е за сметка на победителите в съответствие със Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

РАЗДЕЛ 8.
ГРЕШКИ, ПРЕТЕНЦИИ, ОТКАЗ ОТ ПРАВАТА

Организаторът не носи отговорност в случай на някоя от следните ситуации, които могат да доведат до това, победителят да не получи наградата:

 • - Загуба на статуса на победителите в следствие на невъзможността да се свържем с физическото лице по независими от Организатора причини, или в резултат от непредоставянето на документите, споменати в раздел 6, от страна на определените за победители.
 • - Загуби или закъснения на регистрации в интернет страницата, причинени от технически проблеми независещи от волята на Организатора, или загуби, закъснения или каквито и да е други проблеми в причинени от Интернет доставчика или Интернет връзката на участника.
 • - Невъзможност за достъп до регистрационната страница на Конкурса по независещи от Организатора причини.
 • - Невъзможност от страна на Организаторът да се свърже с победителите, по независещи от Организатора причини.
 • - Организаторът не носи отговорност за неспазването на сроковете и условията от настоящите правила, от страна на потребителите, участиците и победителите, както и за непредоставянето от страна на участницитите победители на цялата нужна информация според регламента на Общите условия.
 • - Организаторът не носи отговорност за вреди или телесни повреди, които победителите могат да получат в следствие употреба на наградите, без значение какви са те с изключение на случаите, предвидени от закона, установяващи такава отговорност.
 • - Организаторът си запазва правото да предприеме всички нужни мерки в случай на измама или опит за измама в този Конкурс, спрямо използваната система, или в случай на нарушение или други действия или опити за такива, които могат да накърнят реномето на Организатора.
 • - Продуктът трябва да бъде използван само след внимателно прочитане на всички инструкции, които могат да бъдат намерени в Ръководството за потребителя. Организаторът не носи отговорност при неправилна употреба на продукта.
 • - Победителите в Конкурса носят цялата отговорност, свързана с употребата на продукта, в която и да е част на тялото, различна от тези, определени в инструкциите, или в случай, че не вземе под внимание противопоказанията, определени от производителя.
 • - Организаторът не носи отговорност за:
  1. Непълна, неточна или невярна регистрация, както и за регистрации, направени след изтичане на периода на конкурса.

   б. Спорове, свързани с правата над телефонните номера, добавени за връзка в регистрационната форма на интернет страницата.

   Всички спорове, свързани със собствеността на наградите, няма да засегнат принципа, по който Организаторът ще предостави наградата на победителя, определена от регламента на Общите условия и правила. Организаторът не се задължава да поддържа кореспонденция с потребители, които претендират такива права след ефективното предаване на наградата.
 • - След крайния срок за регистрация до 23:59 часа на 05.09.2014 г. на интернет страницата www.philips.bg/beard-trimmer-9000, Организаторът няма да носи отговорност за закъснели регистрации за конкурса, направени чрез електронната форма в сайта.

РАЗДЕЛ 9.
АНГАЖИРАНОСТ, КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

С регистрирането си за Конкурса участниците се съгласяват да спазват задължителните условия и правила, определени от Общите условия.

С участието си в Конкурса, участниците се съгласяват тяхните лични данни (име, телефонен номер, адрес, електронна поща) да бъдат обработени от Организатора и Агенцията за целите на Конкурса, определянето на победителите и предоставянето на наградите, както и за изпълнение на задълженията на Организатора, определени от закона (например такива свързани с данъчно облагане, публикуване на списък с победителите, включващ: име, фамилия и наградата на интернет страницата www.philips.bg/beard-trimmer-9000) и др.

При писмено заявление от страна на участника, с определена дата, подписано и изпратено на адрес София, София, ПК 1715, Бизнес Парк София, Сграда 4, Офис 104, Организаторът се задължава да потвърди дали личната информация е обработена или не, безплатно в рамките на една година; да поправя, обновява, блокира, изтрива или променя в анонимна информация, безплатно, информация, която не е в съответствие с изискванията по закон , както и да прекрати обработката на личните данни на молителя при поискване. Зачита се неприкосновеността на правата на всички участници в Конкурса (правото на информираност, достъпа до информация, правото на възражение, правото да търсят правата си в съда) гарантиран от Закона.за защита на личните данни.

След приключване на конкурса Организаторът и Агенцията ще използват в бъдеще само и единствено личната информация, която участниците, регистрирали се в Конкурса, са се съгласили да споделят, като са отбелязали отметка в графата „Искам да поучавам информация за продукти и услуги на Philips”. което потвърждава тяхното желание да получават бъдеща информация за Philips и техните продукти и промоции.

РАЗДЕЛ 10.
ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

За целите на този регламент, Force Majeure (Форсмажор) има значението, че всяко въшно обстоятелство (събитие) изцяло зависещо и дължащо се на непредвидими или непрогнозируеми събития или фактори, независещи от волята или действията на Организатора и чието проявление поставя упоменатия в положение, непозволяващо изпълнение на задълженията му според действащото законодателство.

В случай, че организаторът се сблъска с форсмажорни обстоятелства, то той е задължен да информира участниците в рамките на 5 (пет) работни дни след настъпването на тези обсоятелства.

РАЗДЕЛ 11.
ОСПОРВАНЕ

Бъдещи оспорвания/спорове между Организатора и участниците в настоящия Конкурс ще бъдат уредени по взаимно съгласие или в случай, че това не е възможно, споровете ще бъдат решени от компетентния български съд.

РАЗДЕЛ 12.
ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА

Официалните Общи условия и правила на Конкурса могат да бъдат намерени на интернет страницата www.philips.bg/beard-trimmer-9000, както и може да бъде изискано тяхно копие, безплатно, от всяко заинтересовано физическо лице чрез изпращането на писмена молба на адреса на ”Филипс България“ ЕООД, гр. София, ПК 1715, Бизнес Парк София, Сграда 4, Офис 104.

Участието в този Конкурс изисква изпълнението на всички условия и правила на Общите условия.

Участниците, които са загубили статута си на победител, губят правото си върху наградите.

Настоящите Общи условия и правила са създадени в съответствие с приложимото българско законодателство.